Kvk


KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 

 

İşbu Aydınlatma Metni, EGE ASAL METAL  (“Şirket”) tarafından Şirket yerleşkelerinde kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.egeasalmetal.com.tr  web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

1.       Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimiz binalarında ve tesislerinde giriş kapıları, bina dış cephesi, ziyaretçi bekleme salonu, kat ve kat koridorları hizmet alanında bulunan; Merkez Adresimiz 1. Sanayi Sitesi 2822 Sokak No: 89 Halkapınar Konak / İZMİR adresinde 12 adet;Şube adresimiz 10002 Sk. No: 40 AOSB Çiğli / İZMİR adresinde 32 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi IT Birimi tarafından denetlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metin’inde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir. Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

2.       Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Amaçta Sınırlılık

 

    • Kamera İle İzleme Faaliyetinin Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait binaların ve yerleşkelerin güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

b.      Amaçta Sınırlılık

Şirketimiz, Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Aydınlatma Metninde sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

3.       Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait bina ve yerleşkelerin güvenliğinin sağlanması, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri gibi hukuken yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

 

4.       İlgili        Kişinin         Kamera         İzleme       Faaliyeti        Hakkında          Aydınlatılması          ve Bilgilendirilmesi

Şirketimiz tarafından Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatılmaktadır. Şirketimiz, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın yanı sıra AB’deki mehaz düzenlemelere uygun olarak kamera ile izleme faaliyetine ilişkin bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve ilgili kişinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirketimiz internet sitesinde işbu Aydınlatma Metni yayımlanmakta, konu web sitemizde yayınlanan politikamızda düzenlenmekte ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma).

5.       İlgili Kişinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.egeasalmetal.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

6.       Bize Ulaşın

Bu Aydınlatma Metni hakkında sorularınız varsa ya da haklarınızı kullanmak istiyorsanız:

 

E-posta veya ilgili adresten yazılı olarak bize ulaşabilirsiniz:

 

egeasalmetal.kvkk@egeasalmetal.com.tr

 

Adres: 10002 sok.No:40 AOSB Çiğli /İZMİR