Kvk


AYDINLATMA METNİ

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  10. maddesi uyarınca,( kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır) “EGE ASAL METAL   ” (“EGE ASAL METAL   ” ya da “Şirket”) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizlerin aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Birincil formdaki demir dışı metallerin toptan ticareti alanında faaliyet göstermekte olan ve Merkez adresi 2822 sok.No:89 1.Sanayi Sitesi / İzmir adresinde mukim,Ticaret Sicilinde 50520 no ile kayıtlı; şubesi ise 10002 sok.No:40 AOSB Çiğli /İZMİR adresinde mukim, Vergi Dairesi Ege,325 004 7087 vergi no’lu, EGE ASAL METAL LTD.ŞTİ. olarak; KVKK uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan İlgili tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve KVKK ’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

 

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak EGE ASAL METAL LTD.ŞTİ. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

 • Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, EGE ASAL METAL’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi,
 • EGE ASAL METAL’in uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde;
 • EGE ASAL METAL    sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla EGE ASAL METAL    tarafından, EGE ASAL METAL    ve Personel programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, katılımcı memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle;
 • EGE ASAL METAL LTD.ŞTİ.‘nin iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması,
 • EGE ASAL METAL LTD.ŞTİ.personel politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda;
 • EGE ASAL METAL    ’nin personel politikalarına uygun şekilde; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • EGE ASAL METAL     ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için,
 • EGE ASAL METAL     tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, mali işlerin yürütülmesi,
 • EGE ASAL METAL’in   hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • EGE ASAL METAL’in   ve faaliyetlerinin tanıtılması,
 • EGE ASAL METAL     Tedarikçi / Müşteri/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi için işlenebilecektir.
 • Kişisel verileriniz, EGE ASAL METAL ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle,
 • EGE ASAL METAL    birimleri tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek;
 • EGE ASAL METAL    ile ilişkiniz devam ettiği sürece güncellenecek ve zorunlu olan veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla EGE ASAL METAL    tarafından hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;

İşlenmektedir /  işlenebilecektir.

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

EGE ASAL METAL tarafından işlenen kişisel verileriniz, EGE ASAL METAL’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; EGE ASAL  METAL tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi SGK vb. Resmi Kurumlara, EGE ASAL METAL  yetkilileri ve Yönetim Kurulu üyelerine ve kanunen yetkili diğer tüm kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, EGE ASAL METAL’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, EGE ASAL METAL’e ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, EGE ASAL METAL LTD.ŞTİ. tarafından verilen eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, EGE ASAL METAL    tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, EGE ASAL METAL LTD.ŞTİ.’ye iş başvurusu yaptığınızda, EGE ASAL METAL’e ait çağrı merkezini aradığınızda, EGE ASAL METAL    A.Ş. yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle[1] EGE ASAL METAL’e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi EGE ASAL METAL’in www.egeasalmetal.com.tr alan adlı internet sitesinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını 10002 sok.No:40 AOSB Çiğli /İZMİR/TÜRKİYE  adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde EGE ASAL METAL    tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin EGE ASAL METAL     için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.[2]

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimize ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen iç eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, EGE ASAL METAL    tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, EGE ASAL METAL’e iş başvurusu yaptığınızda, EGE ASAL METAL’e ait çağrı merkezini aradığınızda, EGE ASAL METAL’in yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Nedeni: EGE ASAL METAL’e sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla EGE ASAL METAL    tarafından, EGE ASAL METAL    ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, sunulan ürün ve hizmetlerimizi ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, müşteri, çalışan memnuniyetini değerlendirmek, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle işlenmektedir.

 Kişisel Verilerinizin Aktarımı      : Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; EGE ASAL METAL    tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi İlgili yasal ve resmi birimlerle, EGE ASAL METAL    yetkilileri ve Yönetim Kurulu üyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu, Yükseköğretim Kurumu ve kanunen yetkili diğer kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız: Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2.  Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 9. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bir dilekçe ile, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi  de  eklemek  suretiyle  ıslak  imzalı  olarak  EGE ASAL METAL LTD.ŞTİ. 10002 SOK.NO:40 AOSB ÇİĞLİ/İZMİR/TÜRKİYE adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu  

EGE ASAL METAL METAL ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.


1 KVK  uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.



[1]10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahipleri tarafından EGE ASAL METAL    ’e daha önce bildirilen ve EGE ASAL METAL’   ’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla EGE ASAL METAL    ’ ye iletir.

[2]10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde DOK-SAN  tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.