Kvk


                  EGE ASAL METAL LTD.ŞTİ.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

İÇİNDEKİLER

 

1. BÖLÜM: GİRİŞ................................................................................................................................................................. 3

 

I.      KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ ÖNEMİ........................................................... 3

 

II.    POLİTİKANIN AMACI....................................................................................................... 3

 

III.       KAPSAM........................................................................................................................... 3

 

IV.       POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI....................................... 4

 

V.    ERİŞİM VE GÜNCELLEME............................................................................................... 4

 

2.     BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ.................................................................. 4

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKE VE KURALLARA UYGUN

 

OLARAK İŞLENMESİ............................................................................................................... 5

 

1.     Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri.................................................................................. 5

 

2.     Genel Nitelikteki Kişisel Verilerin İşlenmesi Kuralları................................................ 6

 

3.    Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Kuralları...................................................... 6

 

4.     Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi................................ 7

 

II.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI............................................................................. 7

 

1.     Kişisel Verilerin Aktarılma Esasları............................................................................... 7

 

2.     Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması................................................................... 8

 

3.     Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması....................................................................... 8

 

 1. Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları ve Aktarma Yapılan

 

Kişi Kategorileri...................................................................................................................... 9

 

III.       KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONLARI................................................................. 10

 

 1. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI VE

 

AMAÇLARI................................................................................................................................. 13

 

I.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI........................... 13

 

1.     Genel İlkeler.................................................................................................................... 13

 

2.    Hukuka Uygunluk Sebepleri......................................................................................... 13

 

3.     Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Hukuka Uygunluk Sebepleri............... 14

 

II.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI............................................................... 15

 

 1. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE

 

ANONİMLEŞTİRİLMESİ......................................................................................................... 17

 

I.      KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE SAKLAMA SÜRELERİ............................. 17

 

II.    KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ.. 18

 

1.     Kişisel Verilerin Silinmesi.............................................................................................. 18

 

2.     Kişisel Verilerin Yok Edilmesi...................................................................................... 18

 

3.     Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi................................................................... 19

 

1

 

5.     BÖLÜM: VERİ SAHİBİNİN HAKLARI........................................................................... 19

 

 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ KAPSAMI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 19

 

1.     Kişisel Veri Sahibinin Hakları...................................................................................... 19

 

2.     Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması.............................................................. 20

 

3.     Başvurulara Cevap Verilmesi........................................................................................ 21

 

6.    BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI............................ 21

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINAN

 

TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER........................................................................................... 21

 

 1. ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİNDE ALINAN TEKNİK VE İDARİ

 

TEDBİRLER.............................................................................................................................. 22

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİNİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN

 

TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER........................................................................................... 23

 

 1. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler

 

23

 

 1. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler

 

25

 

IV.       KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ ORTAMLARDA SAKLANMASI......................... 26

 

1.     Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler .. 26

 

2.     Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler...... 26

 

V.    EĞİTİM............................................................................................................................... 26

 

VI.       DENETİM........................................................................................................................ 27

 

 1. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının

 

Arttırılması Ve Denetimi............................................................................................................ 27

 

 1. İş Ortakları Ve Tedarikçilerin Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Konusundaki

 

Farkındalıklarının Arttırılması Ve Denetimi.............................................................................. 27

 

3.     Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi.............................. 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 1. BÖLÜM: GİRİŞ

 

I.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ ÖNEMİ

 

 

Kişisel verilerin korunması, Anayasal bir hak olup, Şirketimizin öncelikleri kapsamında yer almaktadır. Nitekim bu amaçla, Şirketimizde devamlı olarak güncellenen bir sistem kurulması amaçlanmış ve işbu politika oluşturulmuştur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla,Ege Asal Metal Ltd.Şti nin (“Şirket”), genel aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve Şirketimiz kişisel veri işleme kurallarının temel esaslarını belirlemek üzere işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) yapılmakta ve bu kapsamda müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyer ve öğrencilerimizin, tedarikçi/alt işveren çalışanlarının ve yetkililerinin, şirket hissedarlarımızın ve şirket ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması konusundaki temel esaslar düzenlenmektedir.

 

Bu Politikada belirtilen konuların uygulanmasına yönelik olarak Şirket içerisinde gerekli prosedürler düzenlenmekte, kişi kategorilerine özel Kişisel Veri İşleme Envanteri ile uyumlu aydınlatma metinleri oluşturulmakta, kişisel verilere erişimi olan Şirket çalışanları ve üçüncü taraflarla kişisel verilerin korunması ve gizlilik sözleşmeleri yapılmakta, görev tanımları revize edilmekte, kişisel verilerin korunması için Şirket tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmakta, bu kapsamda gerekli denetimler yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması konusu üst yönetim tarafından da sahiplenilmekte, bu konuda özel bir Komite oluşturulmak (Şirket KVK Çalışma Komitesi) suretiyle kişisel verilerin korunması süreçleri yönetilmektedir.

 

II.POLİTİKANIN AMACI

 

 

Bu Politikanın temel amacı, Şirket tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik esasları ortaya koymak, bu kapsamda kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri aydınlatarak ve bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

 

 1. KAPSAM

 

 

Bu Politika; “müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, stajyer ve öğrencilerimiz, tedarikçi/alt işveren çalışanları ve yetkilileri, veli/vasi/temsilci, şirket hissedarlarımız ve şirket ortaklarımız, ziyaretçilerimiz ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişiler” başlıkları altında kategorize ettiğimiz kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlediğimiz tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

IV.        POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

 

 

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

 

V.ERİŞİM VE GÜNCELLEME

 

Politika Şirketimizin https://www.egeasalmetal.com.tr internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine İlgili Kişilerin erişimine sunulur ve gerektiğinde güncellenir.

 

 

 

 1. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri saklamaktadır.

 

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

 

Şirketimiz, Borçlar Kanunu’ nun 419. maddesi gereğince, iş bu Kanun saklı kalmak kaydıyla, çalışanların ve çalışan adaylarının kişisel verilerini, işe yatkınlık ve iş sözleşmesinin ifası amaçlarına dayalı olarak işlemektedir.

 

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri ve kanundan doğan haklarını kullanmak üzere başvurmaları durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta, başvurulara yasal süresi içinde yanıt vermektedir.

 

Şirketimiz KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

Şirketimiz, Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen kurallara uymakta ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve yayınlanan tebliğler ile güvenli ülke listelerini dikkate alarak uygulama yapmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

I.KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKE VE KURALLARA UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

 

1.Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

 

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

 

Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesini gerektirecek hukuksal dayanakları tespit ederek işlem yapmakta, ölçülülük gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamakta, kişilerin bilgisi dışında işleme faaliyeti yapmamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

 

Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamakta, bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda tüm kişi kategorilerine ilişkin veriler güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Özellikle müşteri ve potansiyel müşteri verileri özenle güncellenmekte, kişilere rızalarına aykırı biçimde pazarlama ve tanıtım amaçlı e-posta ve teklifler gönderilmemektedir.

 

 1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

 

Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işleneceği amaç işleme faaliyeti öncesi belirlenmekte ve “Kişisel Veri Envanteri” ne de işlenmektedir.

 

 1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

 

Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu kapsamda süreçler sürekli gözden geçirilmekte, “data minimanisation/kişisel verilerin azaltılması” ilkesi hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

 

 1. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar

 

Muhafaza Etme

 

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bu kapsamda hukuk ve ceza zamanaşımı sürelerini dikkate almakta ve kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimizin “Kişisel Verileri Saklama ve İmha” politikasına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 1. Genel Nitelikteki Kişisel Verilerin İşlenmesi Kuralları

 

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir hak olup, temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimizce, kişisel verilerin işlenmesinde ancak aşağıdaki şartlar varsa İlgili Kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verileri işlenmektedir;

 

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

 1. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 

 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

 1. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

 1. İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 

 1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

 1. İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Yukarıdaki şartların bulunmaması halinde Şirketimizce ilgilinin açık, özgür iradeye ve bilgilendirmeye dayalı rızasına başvurulmaktadır. Özellikle İnsan Kaynakları ve çalışma ilişkileri alanında, çalışanın bağımlılık ilişkisi dikkate alınarak verinin öncelikle rıza dışında kalan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılması esas tutulmakta, ancak bu sebeplerin söz konusu olmaması durumunda açık rızaya başvurulmaktadır. Buna karşılık pazarlama gibi faaliyetlerde ilgilinin rızası esas alınarak işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Ancak her halde kişisel verilerin işlendiği tüm durumlarda kişiler mutlaka “aydınlatılarak” veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir.

 

3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Kuralları

 

Şirketimiz tarafından, Kanunda “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere uygun davranılmaktadır. Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiş olup bu verilerin işlenmesinde dikkat ve hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Bunlar; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Kanunu’na uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, gerekli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veya kişisel veri sahibinin açık rızası var ise buna dayalı olarak,

 

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veya kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlenmektedir.

 

Hangi nedene dayanırsa dayansın, işleme süreçlerinde daima genel veri işleme ilkeleri dikkate alınmakta ve bu ilkelere uygunluk sağlanmaktadır (Kanunu m. 4; bkz. yukarıda 2. Bölüm, I, 1).

 

 

 

6

 

Özel nitelikli verilerin korunması ile ilgili olarak şirketimizde “Özel Verilerin Korunması Prosedürü” yürürlüğe konulmuş olup, iş birimlerimizde bu prosedür hükümlerine göre hareket edilmekte ve gereken tedbirler alınmaktadır.

 

4.Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

 

Şirketimiz, Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda verisi işlenen İlgili Kişiye kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verisi işlenen İlgili Kişinin hakları konusunda aydınlatma yapılmakta, Şirketimizin ilgili Birimleri Şirketimizin “Aydınlatma Esasları Prosedürü’ ne göre” gereken işlemleri yerine getirmektedir. Yine, Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verisi işlenen İlgili Kişinin hakları arasında “Bilgi Talep Etme” de sayılmış olup, Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel verisi işlenen İlgili Kişinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirme yapılmakta, bu konuda Şirketimizde “İlgili Kişi Başvuru Prosedürü’ne göre işlem yapılmaktadır.

 

II.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel verisi işlenen İlgili Kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

1.Kişisel Verilerin Aktarılma Esasları

 

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 

Kişisel verisi işlenen İlgili Kişinin açık rızası var ise buna dayalı olarak; veya Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

 

Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

 

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, Kişisel veriler, İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş ise,

Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

 

Kişisel verisi işlenen İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise aktarılmaktadır.

 

Hangi nedene dayanırsa dayansın, aktarım süreçlerinde daima genel veri işleme ilkeleri dikkate alınmakta ve bu ilkelere uygunluk sağlanmaktadır (Kanunu m. 4; bkz. yukarıda 2. Bölüm, I, 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

2.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verisi işlenen İlgili Kişinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 

 • İlgili Kişinin açık rızası var ise buna dayalı olarak veya

 

 • İlgili Kişinin açık rızası yok ise;

 

Kişisel İlgili Kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 

 • İlgili Kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

 

Hangi nedene dayanırsa dayansın, aktarım süreçlerinde daima genel veri işleme ilkeleri dikkate alınmakta ve bu ilkelere uygunluk sağlanmaktadır ( Kanunu m. 4; bkz. yukarıda 2. Bölüm, I, 1).

 

3.Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

Şirketimiz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak işlediği kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılmaktadır. Şirketimiz bu doğrultuda Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verisi işlenen İlgili Kişinin açık rızası var ise veya kişisel verisi işlenen İlgili Kişinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:

Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

 

Kişisel verisi işlenen İlgili Kişinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel verisi işlenen İlgili Kişi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

 

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, Kişisel veriler, İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş ise,

Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

 

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 

 

 

 

8

 

 1. Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları ve Aktarma Yapılan Kişi

 

Kategorileri

 

A)Veri Aktarım Amaçları

 

Şirketimizin faaliyet ve kuruluş amaçlarının yerine getirilmesini sağlamak, Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak, Şirketimizin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yürütülmesini sağlamak, Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak gibi amaçlarla veri aktarımı gerçekleştirilmektedir.

 

B)Verilerin Aktarıldığı Kişiler

 

Şirketimiz Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi kategorilerine aktarılabilir:

 

 

YETKİLİ KAMU

 

Şirketimizden bilgi ve belge almaya

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre

 

KURULUŞLARI

 

yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

veri paylaşımı yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili özel hukuk kişilerinin

 

YETKİLİ ÖZEL

 

Şirketimizden bilgi ve belge almaya

 

hukuki yetkisi dahilinde talep

 

HUKUK KİŞİLERİ

 

yetkili özel hukuk kişileri

 

ettiği amaçla sınırlı olarak veri

 

 

 

 

 

paylaşımı yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

Şirketimizin iştiraklerin de

 

 

 

 

 

katılımını gerektiren ticari

 

İŞTİRAKLER

 

Şirketimizin hissedarı olduğu şirketler

 

faaliyetlerinin yürütülmesini

 

 

 

 

 

temin etmekle sınırlı olarak veri

 

 

 

 

 

paylaşımı yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

Şirketimizin ticari faaliyetlerine

 

 

 

 

 

ilişkin stratejilerin tasarlanması

 

HİSSEDAR

 

Şirketimizin Hissedarları

 

ve denetim amaçlarıyla sınırlı

 

 

 

 

 

olarak veri paylaşımı

 

 

 

 

 

yapılmaktadır.

 

 

 

Şirketimizin ticari faaliyetlerini

 

 

 

 

 

yürütürken şirketimizin ürün ve

 

İş ortaklığının kurulma

 

 

 

hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve

 

amaçlarının yerine getirilmesini

 

İŞ ORTAKLARI

 

pazarlanması, satış sonrası desteği,

 

temin etmek amacıyla sınırlı

 

 

 

ortak müşteri bağlılığı programlarının

 

olarak veri paylaşımı

 

 

 

yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı

 

yapılmaktadır.

 

 

 

kurduğu taraflar

 

 

 

 

 

 

 

Şirketimizin tedarikçiden dış

 

 

 

 

 

kaynaklı olarak temin ettiği ve

 

 

 

Şirketimizin ticari faaliyetlerini

 

Şirketimizin ticari faaliyetlerini

 

 

 

 

yerine getirmek için gerekli

 

TEDARİKÇİ

 

yürütürken Şirketimize hizmet sunan

 

 

 

 

hizmetlerin Şirketimize

 

 

 

taraflar

 

 

 

 

 

sunulmasını sağlamak amacıyla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sınırlı olarak veri paylaşımı

 

 

 

 

 

yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Unsupported image type.

 

9

 

 

 

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda işbu Politikada düzenlenmiş ilke ve kurallara uygun olarak hareket edilmektedir.

 

III.KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONLARI

 

Şirketimizde verisi işlenen kişiler ve bu kapsamda işlenen veriler aşağıdaki şekilde kategorize edilmektedir;

 

 

 

 

 

 

KİŞİ KATEGORİZASYONU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da

 

ÇALIŞAN ADAYI

 

 

özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan

 

 

 

 

gerçek kişiler

 

ÇALIŞAN

 

 

Şirketimizde çalışan gerçek kişiler

 

 

 

 

 

 

 

 

HİSSEDAR/ORTAK

 

 

Şirketimizin hissedarı ve ortağı gerçek kişiler

 

 

 

 

 

 

 

 

POTANSİYEL

 

 

Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş

 

 

 

veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına

 

MÜŞTERİ

 

 

 

 

 

uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAJYER/ÖĞRENCİ

 

 

Şirketimizde staj yapan ve ÇMEK'na tabi olarak çalışan kişiler

 

 

 

 

 

 

 

 

TEDARİKÇİ

 

 

Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş

 

 

 

ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan

 

ÇALIŞANI

 

 

 

 

 

gerçek kişiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEDARİKÇİ

 

 

Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumların hissedarları

 

YETKİLİSİ

 

 

ve yetkilileri gerçek kişiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına

 

MÜŞTERİ

 

 

bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri

 

 

 

 

kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler

 

 

 

 

 

 

 

 

VELİ/VASİ/TEMSİLCİ

 

 

Veli, vasi ya da temsilci sıfatı ile kişisel verisi işlenen gerçek kişiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİYARETÇİ

 

 

Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla

 

 

 

girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem

güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak

DİĞER

 

ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. Aile Bireyleri ve yakınlar)

 

 

 

 

 

 

 

VERİ KATEGORİZASYONU

 

 

 

 

 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

 

 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

 

KİMLİK BİLGİSİ

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus

 

 

Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi

 

 

dokümanlarda yer alan bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

 

İLETİŞİM

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

 

BİLGİSİ

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres,

 

 

e-mail gibi bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

 

LOKASYON        parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin

 

BİLGİSİ               ürün ve hizmetlerimizi kullanımı sırasında veya çalışanlarımız ile iş birliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının Şirketimizin araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler

 

 

 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya

ÖZLÜK BİLGİSİ

Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

HUKUKİ İŞLEM

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve

VE UYUM

haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni

BİLGİSİ

 

yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan

 

MÜŞTERİ İŞLEM

 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin

 

BİLGİSİ

 

kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı

 

 

 

için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

 

 

 

 

 

FİZİKSEL

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan

 

MEKAN

 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel

 

GÜVENLİK

 

mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin

 

BİLGİSİ

 

kişisel veriler

 

İŞLEM

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan

 

GÜVENLİĞİ

 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; faaliyetler yürütülürken teknik,

 

BİLGİSİ

 

idari, hukuki ve ticari güvenliğin sağlaması için işlenen kişisel veriler.

 

 

 

 

 

 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan

 

RİSK YÖNETİMİ

 

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi

 

 

yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari

 

BİLGİSİ

 

 

 

teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler

 

 

 

 

 

 

vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

 

 

 

 

 

 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,

 

 

 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

 

FİNANSAL

 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirketimizin kişisel veri

 

BİLGİ

 

sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü

 

 

 

finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel

 

 

 

veriler

 

 

 

 

 

PERFORMANS

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,

 

VE KARİYER

 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

 

GELİŞİM

 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya

 

BİLGİSİ

 

Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin

 

(MESLEKİ

 

performanslarının ölçülmesi ile kariyer gelişimlerinin şirketimizin insan

 

DENEYİM

 

kaynakları politikası kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla

 

BİLGİSİ)

 

işlenen kişisel veriler

 

 

 

 

 

 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,

 

 

 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

 

PAZARLAMA

 

parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ürün ve

 

 

hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve

 

BİLGİSİ

 

 

 

ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına

 

 

 

 

 

 

yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde

 

 

 

yaratılan rapor ve değerlendirmeler

 

 

 

 

Unsupported image type.Unsupported image type.

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik bir şekilde veya veri kayıt sisteminin bir

GÖRSEL/İŞİTSEL  parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen kişisel veridir; Örn:

 

BİLGİ                fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler

 

ÖZEL VERİLER I

 

(SAĞLIK/CİNSEL  Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler

 

HAYAT)

 

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer ÖZEL VERİLER inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza

 

 1. mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

 

 

 

 

3.BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI VE AMAÇLARI

 

I.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI

 

1.Genel İlkeler

 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde Kanun’un 4.maddesinde genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir. Buna göre; her türlü veri işlemesinde

 

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

 

 1. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 

 1. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme genel ilkeleri göz önünde tutulmaktadır.

 

2.Hukuka Uygunluk Sebepleri

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

 

 1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

 

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir. Örneğin, Kimlik Bildirme Mevzuatı uyarınca Çalışanlarımızın kimliklerinin yetkili mercilere bildirilmesi.

 

 

 

 

13

 

 1. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin, baygınlık geçiren çalışanın kan grubu bilgisinin hekim ile paylaşılması.

 

 1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Örneğin, iş sözleşmesinin kurulması için adaydan CV alınması, sözleşme kapsamında tebligat yapılabilmesi için adres alınması.

 

 1. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

 

Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin, Asgari Geçim İndiriminden Çalışanı yararlandırmak için, aile bilgisinin işlenmesi.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

 

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde İlgili Kişisel veriler işlenebilecektir. Örneğin, Şirketimiz müşterilerinin internet üzerinde herkese açık bir platformda şikâyet, talep veya önerilerini sunması halinde bu müşteriler ilgili bilgilerini alenileştirmiş olur. Bu durumda Şirketimiz yetkilisi tarafından, şikâyet, talep veya önerilere cevap verme amacıyla sınırlı olmak kaydıyla verilerin işlenmesi mümkündür.

 

 1. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin, ispat niteliği olan verilerin (satış sözleşmesinin, faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması.

 

 1. Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin, Şirketin güvenlik kamerası ile hırsızlığa karşı veya iş güvenliği amacıyla kritik noktalarının izlenmesi.

 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Hukuka Uygunluk Sebepleri

 

Şirketimiz tarafından özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ancak kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilir. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. Hangi nedene dayanırsa dayansın, işleme süreçlerinde daima genel veri işleme ilkeleri dikkate alınmakta ve bu ilkelere uygunluk sağlanmaktadır ( Kanun m. 4; bkz. yukarıda 2. Bölüm, I, 1).

 

 

 

 

14

 

II.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Veri işleme sürecinde yukarıda belirtilen hukuki dayanaklar dikkate alınmakta, diğer hukuka uygunluk sebepleri bulunmuyor ise ilgilinin rızası talep edilmektedir. Burada da 4. Madde kapsamında genel ilkeler denetimi yapılmakta, her şeyden önce veri işleme faaliyetinin genel olarak hukuka uygunluk ilkelerine uyumlu olması aranmaktadır. İlgilinin rızası ise "açık, bilgilendirmeye ve özgür iradeye dayalı biçimde" alınmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amaçları ayrıca Şirketimizin “Kişisel Veri Envanteri” nde de belirtilmektedir.

 

Şirketimiz birimlerinde kişisel veriler özellikle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 

 • İşveren olarak iş sözleşmesinden doğan karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi gerekmektedir. Çalışanların kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlenmekte ve saklanmaktadır. Bu kapsamda, çalışanların kanunlara uygun olarak çalıştırılabilmesi için gerekli olan amaçlar doğrultusunda, iş sözleşmesinin kurulması, ifası ve sona ermesi süreçlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesi, temel hak ve özgürlüklere aykırı olmamak koşuluyla Şirketin meşru menfaatleri, kanunda açık olarak öngörülen durumlar, çalışan istihdamına bağlı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumları ve bunların dışında kalan durumlarda çalışanlardan talep edilecek açık, bilgilendirmeye dayanan ve çalışanların özgür iradesi ile açıklayacağı rızası, kişisel veri işlemesinin hukuki dayanaklarını oluşturmaktadır.

 

 • Şirketin iştigal konusunun gerektirdiği faaliyetler kapsamında, işverenin meşru menfaatleri çalışanların kişisel verilerinin işlenmesini gerekli kılmaktadır. Nitekim, suistimallerin önlenmesi, hırsızlığın engellenmesi, genel güvenlik veya iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gibi nedenlerle çalışanların kişisel verilerini işleme faaliyeti yapılabilmektedir. Ancak, bu durumda da çalışanların temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesine büyük bir özen gösterilmektedir.

 

 • İşlenmekte olan çalışanların kişisel verilerinin büyük bir çoğunluğu çalışanlar tarafından Şirkete verilen bilgilerden elde edilmektedir. Yine bazı durumlarda, Şirket yöneticileri gibi iç kaynaklardan veya çalışanların referanslarından veya çalışma hayatı gereklilikleri nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından tesis edilmiş olan sistemlerdeki verilerden de çalışanların kişisel verileri Şirkete gelebilmektedir.

 

 • İşlenmekte olan çalışanların kişisel verileri, başvuru formları ve çalışanların referansları, iş sözleşmeleri ve değişiklikleri, çalışanların iletişim bilgileri, bordro için gerekli olan bilgiler, acil durumlarda iletişim kurulacak kişiler gibi aile veya yakın bilgileri, çalışanların eğitim kayıtları, performans değerlendirme kayıtları, disiplin kayıtları, kamera kayıtları gibi bilgilerden oluşmaktadır.

 

 • Çalışanların kişisel bilgilerinin işlenmesi ile ilgili olarak, birçok Şirket politika ve prosedüründe kurallar bulunmaktadır. Bu konuda özellikle Şirketin web sitesinde bulunan “Kişisel Veri Politikası” incelenebilir. Yine Şirketin intranet/QDMS sisteminden de söz konusu dokümana ulaşılabilir, ayrıca kağıt/hard copy ortamında da İnsan Kaynakları Birimi’nden alınabilmektedir.

 

 • Çalışanların sağlık bilgileri de işlenen kişisel veriler arasında yer almaktadır. Çalışanların sağlık ve cinsel hayatlarına ilişkin bilgiler kural olarak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili

 

 

15

 

kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. Bu kapsamda, çalışanların sağlık verileri ve bunlarla ilgili detaylar kural olarak işyeri hekiminde ve sağlık biriminde bulunmaktadır.

 

 • “Çalışan” statüsüne geçildikten sonra (çalışan adaylığı kategorisinde talep edilmemektedir) çalışanın sendikaya üye olması durumunda sendika üyeliği de yasal mevzuatın gerekliliklerinin yapılabilmesi için kanunun açık hükümleri gereği işlenebilmektedir. Bunun dışında çalışanların, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet ile biyometrik ve genetik verileri kural olarak kanunda açıkça öngörülmüş olmadığı sürece, işlenen kişisel veriler arasında yer almamakta, istisnai bir uygulamaya gidilecek ise, kişisel veriler işlenmeden önce gereklilikler özenle değerlendirilmektedir.

 

 • Şirketin bilgi iletişim araçları (telefon, mobil telefonlar, bilgisayarlar ve internet) üzerinde denetim ve gözetimleri söz konusudur. 5651 sayılı Kanun ve Şirketimizin meşru menfaatleri söz konusu uygulamaların hukuki dayanaklarını oluşturmaktadır.

 

 • Şirketimiz araçlarında "güvenlik, araçların ve personelin daha etkili bir biçimde yönetimi" gerekçeleriyle araç takip sistemi uygulanabilmektedir. Söz konusu faaliyet de şirketimizin meşru menfaatlerine dayanmakla birlikte çalışanların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla gerçekleştirilmektedir.

 

 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin sağlanması amacı doğrultusunda; Şirketimizin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, Şirketimizin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, çalışan adayı seçimi, özlük işlerinin yönetilmesi, eğitim ve kariyer

 

planlarının belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması kişisel verilerin işlenme amaçlarını oluşturmaktadır.

 

Tedarikçi / alt işveren çalışanlarının kişisel verileri de Kurumumuzca işlenebilmektedir. Nitekim 6331 sayılı Kanunda asıl işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak başka işyerinden gelen çalışanlar ile ilgili olarak kontrol edilmesi gereken belgeler ve bilgiler belirtilmiş bulunmaktadır. Aynı şekilde 4857 sayılı iş kanununda ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda da alt işveren işçileri ve geçici işçiler ile ilgili asıl işverene yükümlülükler getirilmiş ve bu kapsamda kontrol edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. Buna göre tedarikçi ve başka işverene bağlı olarak işyerimizde çalışan işçilerin kişisel verilerinin işlenmesi başta söz konusu yasal düzelmeler olmak üzere işletmemizin meşru menfaatlerine dayanmaktadır.

 

 • Kişisel veriler, ayrıca:

 

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 

Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Erişim yetkilerinin yürütülmesi

 

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 

Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

 

Fiziksel mekan güvenliğinin temini

 

Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

 

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 

İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi

 

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

 

Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi

 

16

 

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

 

Organizasyon ve etkinlik yönetimi

 

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

 

Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

 

Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

 

Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

 

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 

Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Talep / şikayetlerin takibi

 

Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

 

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 

Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

 

Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri

 

Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

 

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla İlgili Birimlerimizde işlenmektedir.

 

 • İş sağlığı ve güvenliği, genel güvenlik, ürün güvenliği amaçlarıyla işyerinde kamera ile izleme faaliyeti, Şirketin meşru menfaatleri dikkate alınarak, ziyaretçilerimizin, bu kapsamda verisi işlenen kişilerin ve özellikle çalışanların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

 1. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE

 

ANONİMLEŞTİRİLMESİ

 

Şirketimiz, Türk Ceza Kanunu’nun 138.maddesinde ve işbu Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE SAKLAMA SÜRELERİ

 

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtilen süre boyunca saklanmaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen

 

17

 

hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman İlgili Kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

II.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ Türk Ceza Kanunu’nun 138.Maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7.maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz ilgili yükümlülüğünü Kişisel Verilerin Saklanması Ve Silinmesi (İç) Politikası’na göre ve özetle bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi İşlemi

 

Şirketimiz ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silinebilir. Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirketimizce, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi Süreci

 

Kişisel verilerin silinmesi işleminde izlenmesi gereken süreç aşağıdaki gibidir:

 

 • Silme işlemine konu teşkil edecek kişisel verilerin belirlenmesi.

 

 • Erişim yetki ve kontrol matrisi ya da benzer bir sistem kullanarak her bir kişisel veri için ilgili kullanıcıların tespit edilmesi.

 

 • İlgili kullanıcıların erişim, geri getirme, tekrar kullanma gibi yetkilerinin ve yöntemlerinin tespit edilmesi.

 

 • İlgili kullanıcıların kişisel veriler kapsamındaki erişim, geri getirme, tekrar kullanma yetki ve yöntemlerinin kapatılması ve ortadan kaldırılması.

 

C)Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri

 

Kişisel veriler çeşitli kayıt ortamlarında saklanabildiklerinden kayıt ortamlarına uygun yöntemlerle silinmektedir.

 

2.Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

 

A)Kişisel Verilerin Yok Edilmesi İşlemi

 

Şirketimiz ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri yok edebilir. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale

 

 

18

 

getirilmesi işlemidir. Şirketimiz, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri

 

Kişisel verilerin yok edilmesi için, verilerin bulunduğu tüm kopyalar tespit edilir ve verilerin bulunduğu sistemler tek tek yok edilir.

 

3.    Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi İşlemi

 

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir. Şirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. Kişisel veriler, veri sorumlusu veya alıcı grupları tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi suretiyle anonimleştirilmesi gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanunun kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır.

 

 1. Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi Yöntemleri

 

Anonim hale getirme, bir veri kümesindeki tüm doğrudan ve/veya dolaylı tanımlayıcıların çıkartılarak ya da değiştirilerek, İlgili Kişinin kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesi veya bir grup veya kalabalık içinde ayırt edilebilir olma özelliğini, bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesidir. Bu özelliklerin engellenmesi veya kaybedilmesi sonucunda belli bir kişiye işaret etmeyen veriler, anonim hale getirilmiş veri sayılır. Anonim hale getirmedeki amaç, veri ile bu verinin tanımladığı kişi arasındaki bağın kopartılmasıdır. Kişisel verinin tutulduğu veri kayıt sistemindeki kayıtlara uygulanan otomatik olan veya olmayan gruplama, maskeleme, türetme, genelleştirme, rastgele hale getirme gibi yöntemlerle yürütülen bağ koparma işlemlerinin hepsine anonim hale getirme yöntemleri adı verilir. Bu yöntemlerin uygulanması sonucunda elde edilen verilerin belirli bir kişiyi tanımlayamaz olması gerekmektedir.

 

  1. BÖLÜM: İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

 

I. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARININ KAPSAMI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 

 1. İlgili Kişilerin Hakları

 

Şirketimizce kişisel verisi işlenen kişiler aşağıda yer alan haklara sahiptir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

19

 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

2.İlgili Kişilerin Haklarını Kullanması

 

İlgili Kişilerin KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini, aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletmesi gerekli ve yeterlidir;

 

Başvuru

Başvurunun

Başvuru Gönderiminde

 

Yöntemi

Yapılacağı Adres

Belirtilecek Bilgi

 

 

 

 

 

Şahsen Başvuru

 

 

 

(Başvuru

 

Zarfın üzerine “Kişisel

 

sahibinin

 

 

 

 

 

Bizzat gelerek

10002 sok.No:40 AOSB Çiğli /İZMİR

Verilerin Korunması

 

 

Kanunu

 

 

 

Kimliğini tevsik

 

Kapsamında Bilgi Talebi”

 

Edici belge ile

 

Yazılacaktır.

 

Başvurması)

 

 

 

 

 

 

 

Noter

10002 sok.No:40 AOSB Çiğli /İZMİR

Tebligat zarfına “Kişisel

 

 

Verilerin Korunması

 

vasıtasıyla

 

 

Kanunu Kapsamında Bilgi

 

Tebligat

 

 

Talebi” yazılacaktır

 

 

 

 

 

 

 

“Güvenli

 

 

 

Elektronik

 

E-postanın konu kısmına

 

imza”

 

 

 

 

 

İle imzalanarak

egeasal@hs01.kep.tr

“Kişisel Verilerin

 

Korunması

 

 

 

 

Kayıtlı

 

Kanunu Bilgi Talebi”

 

Elektronik

 

 

 

 

 

Posta (KEP)

 

Yazılacaktır.

 

Yoluyla

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Başvuruda;

 

Ad, soyada ve başvuru yazılı ise imza, T.C. vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

“İlgili Kişiler” adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. İlgili Kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak İlgili Kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Veri sahiplerine ilişkin başvuru formu, Şirketimizin web sitesinde mevcut bulunmaktadır.

 

 1. Başvurulara Cevap Verilmesi

 

İlgili Kişinin, talebini öngörülen usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek adına İlgili Kişiden bilgi talep edebilir. Şirketimiz, İlgili Kişinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, İlgili Kişine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Başvurular Şirketimizin “İlgili Kişi Başvuru (iç) Prosedürü “ne göre Şirketimiz içinde yönetilmektedir.

 

  1. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirler almaktadır. Bu kapsamda,

 

Şirketimiz kapsamında VERBİS sistemine uyumlu Veri Envanteri çıkarılmakta (Data Mapping), burada hukuka ve amaca uygunluk denetimleri yapılmaktadır.

 

Şirketimizin İlgili Kişilere ait aydınlatma yükümlülüğünün eksiksiz olarak ve doğru biçimde yerine getirilebilmesi için “Kişisel Verilerin İşlenmesinde Aydınlatma Esasları Politikası” yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

 

Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmektedir.

 

 

 

21

 

Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.

 

Şirketimizin iş birimlerinin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin 6698 Sayılı Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmüş olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.

 

Şirketimiz ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Şirketin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.

 

Şirketimiz ile Şirketimizin sorumlu olduğu verileri işleyen üçüncü taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Şirketin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda “Üçüncü Taraf İlişkilerde Kişisel Verilerin Korunması Esasları Prosedürü” yürürlüğe konulmuş bulunulmaktadır .

 

 

 

II.ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİNDE ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

 

Kanun ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketimiz tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 

 

 

Bu kapsamda;

 

Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine ve işlenme esaslarına ilişkin olarak “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Prosedürü” hazırlanmıştır.

 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik, Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmekte, gizlilik sözleşmeleri yapılmakta, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmakta, yetki kontrolleri gerçekleştirilmekte, görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhal kaldırılmakta ve bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanter iade alınmaktadır.

 

 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise veriler kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir. Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmakta veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanmakta, verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri takip edilmekte ve gerekli güvenlik testleri yapılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır.

 

 

22

 

 • Verilere bir yazılım aracılığı ile erişilmesi durumunda bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır. Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi sağlanmaktadır.

 

 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise, özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmakta, bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

 

 • Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa, verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması sağlanmaktadır.

 

 • Özel Veriler, Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır.

 

 • Özel verilerin, farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Özel verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak

gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmektedir.

 

 • Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmaktadır.

 

III.KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİNİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

 

Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 

1.Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 1. Siber Güvenliğin Sağlanması

 

Kişisel veri güvenliğinin sağlanması için öncelikle siber güvenlik ürünleri kullanılmakta ancak tedbirler bununla sınırlı bırakılmamaktadır. Güvenlik duvarı ve ağ geçidi gibi tedbirler alınmaktadır. Kullanılmayan yazılım ve servisler cihazlardan kaldırılmaktadır.

 

 1. Yazılım güncellemeleri

 

Yama yönetimi ve yazılım güncellemeleri ile yazılım ve donanımların düzgün bir şekilde çalışması ve sistemler için alınan güvenlik tedbirlerinin yeterli olup olmadığının düzenli olarak kontrol edilmesi sağlanmaktadır.

 

C)Erişim Sınırlamaları

 

Kişisel veri içeren sistemlere erişim de sınırlandırılmaktadır. Bu kapsamda çalışanlara, yapmakta oldukları iş ve görevler ile yetki ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmakta ve kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle ilgili sistemlere erişim sağlanmaktadır. Söz konusu şifre ve parolalar oluşturulurken, kişisel bilgilerle ilişkili ve kolay tahmin edilecek

 

23

 

rakam ya da harf dizileri yerine büyük küçük harf, rakam ve sembollerden oluşacak kombinasyonların tercih edilmesi sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak, erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturulmaktadır.

 

 1. Şifreleme

 

Güçlü şifre ve parola kullanımının yanısıra, şifre girişi deneme sayısının sınırlandırılması, düzenli aralıklarla şifre ve parolaların değiştirilmesinin sağlanması, yönetici hesabı ve admin yetkisinin sadece ihtiyaç olduğu durumlarda kullanılması için açılması ve veri sorumlusuyla ilişikleri kesilen çalışanlar için zaman kaybetmeksizin hesabın silinmesi ya da girişlerin kapatılması gibi yöntemlerle erişimin sınırlandırılması yapılmaktadır.

 

 1. Anti Virus Yazılımları

 

Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için ayrıca, bilgi sistem ağını düzenli olarak tarayan ve tehlikeleri tespit eden antivirüs, antispam gibi ürünler kullanılmakta, ayrıca bunlar güncel tutularak gereken dosyalar düzenli olarak taranmaktadır. Farklı internet siteleri ve/veya mobil uygulama kanallarından kişisel veri temin edilecekse, bağlantıların SSL ya da daha güvenli bir yol ile gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi

 

Bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığının kontrol edilmesi,

 

Bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının belirlenmesi,

 

Tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydının düzenli olarak tutulması (log kayıtları gibi),

 

Güvenlik sorunlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde raporlanması, Gerçekleştirilmekte, çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zafiyetlerini ya da bunları kullanan tehditleri bildirmesi için resmi bir raporlama prosedürü oluşturulmaktadır.

 

Bilişim sisteminin çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis dışı bırakma saldırısı, eksik veya hatalı veri girişi, gizlilik ve bütünlüğü bozan ihlaller, bilişim sisteminin kötüye kullanılması gibi istenmeyen olaylarda deliller toplanmakta ve güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması

 

Kişisel veriler, veri sorumlularının yerleşkelerinde yer alan cihazlarda ya da kâğıt ortamında saklanıyor ise, bu cihazların ve kağıtların çalınması veya kaybolması gibi tehditlere karşı fiziksel güvenlik önlemleri alınmaktadır. Kişisel verilerin yer aldığı fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı uygun yöntemlerle korunmakta ve bu ortamlara giriş / çıkışlar kontrol altına alınmaktadır.

 

Kişisel veriler elektronik ortamda ise, kişisel veri güvenliği ihlalini önlemek için ağ bileşenleri arasında erişim sınırlandırılabilmekte veya bileşenlerin ayrılması sağlanmaktadır.

 

Aynı seviyedeki önlemler Şirket yerleşkesi dışında yer alan ve Şirkete ait kişisel veri içeren kâğıt ortamları, elektronik ortam ve cihazlar (dizüstü bilgisayar, cep telefonu, flaş bellekler) için de alınmaktadır. Elektronik posta ya da posta ile aktarılacak kişisel verilerin de dikkatli bir şekilde ve yeterli tedbirler alınarak gönderilmektedir.

 

Çalışanların şahsi elektronik cihazları ile bilgi sistem ağına erişim sağlaması durumunda bunlar için de yeterli güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

 

 

24

 

Kişisel veri içeren cihazların kaybolması veya çalınması gibi durumlara karşı erişim kontrol yetkilendirmesi ve/veya şifreleme yöntemlerinin kullanılması yöntemi uygulanmaktadır. Bu kapsamda şifre anahtarı, sadece yetkili kişilerin erişebileceği ortamda saklanmakta ve yetkisiz erişim önlenmektedir.

 

Kişisel veri içeren kâğıt ortamındaki evraklar da kilitli bir şekilde ve sadece yetkili kişilerin erişebileceği ortamlarda saklanmakta, söz konusu evraklara yetkisiz erişim önlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması

 

Kişisel verilerin bulutta depolanması uygulamalarına da gerektiğinde başvurulabilmektedir. Bu durumda, bulut depolama hizmeti sağlayıcısı tarafından alınan güvenlik önlemlerinin de yeterli ve uygun olup olmadığının Şirket tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Kurulun rehber ve tavsiyelerinde belirtilen önlemler dikkate alınmaktadır.

 

I)Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariki, Geliştirme ve Bakımı

 

Şirket tarafından yeni sistemlerin tedariki, geliştirilmesi veya mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ile ilgili ihtiyaçlar belirlenirken güvenlik gereksinimleri göz önüne alınmaktadır.

 

J)Kişisel Verilerin Yedeklenmesi

 

Kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi, yok olması, çalınması veya kaybolması gibi hallerde Şirket yedeklenen verileri kullanarak en kısa sürede faaliyete geçmeyi sağlamaktadır. Yedeklenen kişisel veriler sadece sistem yöneticisi tarafından erişilebilir olup, veri seti yedekleri ağ dışında tutulmaktadır.

 

2.Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

 

 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

 

 • Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürler belirlenmekte, politika ve prosedürler kapsamında; düzenli olarak kontroller yapılmakta, yapılan kontroller belgelenmekte, geliştirilmesi gereken hususlar belirlenmektedir. Yine, her kişisel veri kategorisi için ortaya çıkabilecek riskler ile güvenlik ihlallerinin nasıl yönetileceği de açıkça belirlenmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin Mümkün Olduğunca Azaltılması: Kişisel veriler, doğru ve güncel olmalı, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir. Ancak, doğru olmayan, güncelliğini yitirmiş ve herhangi bir amaca hizmet etmeyen verilere hala ihtiyaç olup olmadığının değerlendirilmekte ve ihtiyaç duyulmayan kişisel veriler ise kişisel veri saklama ve imha politikası ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 • Veri İşleyenler ile İlişkilerin Yönetimi: Şirket Bilgi Teknolojileri ihtiyacını karşılamak için veri işleyenlerden hizmet aldığı zaman, hizmet alırken söz konusu veri işleyenlerin kişisel veriler konusunda en az kendileri tarafından sağlanan güvenlik seviyesini sağlandığından emin olarak

 

 

25

 

işlem yapılmaktadır. Bu kapsamda, veri işleyen ile imzalanan sözleşmelere kişisel verilerin korunması ile ilgili koruyucu düzenlemeler getirilmektedir.

 

IV.        KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ ORTAMLARDA SAKLANMASI

 

Şirketimiz,  kişisel  verilerin  güvenli  ortamlarda  saklanması  ve  hukuka  aykırı  amaçlarla  yok

 

edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama

 

maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

  1. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler Şirketimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.

 

 • Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik olarak Şirketimizce belirlenen denetim mekanizması tarafından denetlenmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

 

 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde tüm gerekli altyapılar kullanılmaktadır.

 

2.Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler Şirketimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda bilgilendirilmektedirler.

 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmekte ve bu konuda Şirketin Üçüncü Taraf İlişkilerde Kişisel Verilerin Korunması Esasları Prosedüründeki hükümlere göre hareket edilmektedir.

 

 1. EĞİTİM

 

Şirketimiz, Kişisel Verilerin korunması konusunda çalışanlarına Politika ve Prosedürleri ile KVKK Düzenlemeleri kapsamında gerekli eğitimleri verilmektedir.

 

 • Eğitimlerde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin tanımlarına ve korunmasına yönelik uygulamalara özellikle değinilmektedir.

 

 • Şirketimiz çalışanı Kişisel Verilere fiziksel olarak veya bilgisayar ortamında erişiyorsa, Şirketimiz ilgili çalışanına bu erişimler özelinde (örneğin erişilen bilgisayar programı) eğitim verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

VI. DENETİM

 

 1. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Konusunda

 

Farkındalıklarının Arttırılması Ve Denetimi

 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlamaktadır.

 

 1. İş Ortakları Ve Tedarikçilerin Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi

 

Konusundaki Farkındalıklarının Arttırılması Ve Denetimi

 

Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş ortaklarına gerekli bilgilendirmeler yapmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

 

Şirketimiz, işbu Politika ve KVK Düzenlemelerine Şirketin tüm çalışanları, departmanları ve yüklenicilerinin uygun hareket ettiğini düzenli olarak hiçbir ön bildirimde bulunmaksızın her zaman ve re ’sen denetleme hakkını haizdir ve bu kapsamda gerekli rutin denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında değerlendirilir ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

 

Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede İlgili Kişisine ve Kurul’a bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27